Agenda wydarzenia

Pobierz PDF z agendą
Dzień 1

(11 Maj 2021 | wtorek)

Dzień 2

(12 Maj 2021 | środa)

 • 8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników, wirtualny spacer po platformie, spotkania w Strefie Expo
 • Sesje plenarne
 • 09:00 - 09:20
  Otwarcie kongresu
 • 09:20 - 10:25
  Debata: Stan finansów samorządowych – jaka jest prawda o budżetach samorządów w 2021 rok?
  Michał Cieślak, Grzegorz Czarnocki, Zygmunt Frankiewicz, Mirosław Legutko, Sebastian Skuza, Cezary Trutkowski
  Udział: Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO Opole, Zastępca Przewodniczącego KR RIO, Zygmunt Frankiewicz, Senator i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Mirosław Legutko, Prezes RIO Kraków, Przewodniczący KR RIO, Sebastian Skuza, Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL
 • Przerwa w godzinach 10:25 – 10:35
 • 10:35 - 10:55
  Planowane kierunki zmian w systemie finansowania JST
  Marek Wiewióra
  Jakich zmian możemy oczekiwać w zakresie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego? Zapytamy o to Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów.
 • 10:55 - 11:15
  Śmieci – gospodarka odpadowa – opłaty
  Grzegorz Czarnocki
  Bilansowania się dochodów i wydatków w systemie gospodarki odpadami, jakie są problemy prawne związane z metodami ustalania opłaty śmieciowej a społeczny odbiór problemu kosztów gospodarki odpadami. Ustalanie nieadekwatnych do kosztów stawek maksymalnych wybranych kategorii opłat a brak konkurencji na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów. Zwrócenie uwagi na sytuację finansową związków komunalnych zajmujących się gospodarką odpadami.
 • 11:15 - 11:35
  Opłata retencyjna – zestawienie „zysków (?) i strat (!)”
  Paweł Grzybowski, Michał Kostrzewa
  Opłata retencyjna obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i dotyczy nieruchomości, na których wykonano tzw. „prace uszczelniające” (zmniejszające naturalną retencję). Obowiązek poboru opłaty został przypisany do gmin, ale uzyskane środki stanowią w 90% dochód Wód Polskich. Bieżący rok może być przełomowy dla problematyki wymiaru i poboru opłaty.
 • Przerwa w godzinach 11:35 – 11:45
 • 11:45 - 12:05
  Analizy WPF i symulacje zmian sytuacji finansowej JST w systemie BeSTi@. Nowe funkcje analityczne i sprawozdawcze.
  Adam Głębski
 • Sesje równoległe
 • 12:15 - 12:45
  Skarbnik a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  Damian Grzelka
  Wystąpienie ma na celu przedstawienie przesłanek odpowiedzialności Skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omówione zostaną czyny naruszenia działalności finansów publicznych związane z realizacją obowiązków głównego księgowego na przykładzie orzecznictwa komisji orzekających. Wskazane zostaną przesłanki odpowiedzialności, tryb postępowania, katalog wymierzanych kar.
 • 12:15 - 12:45
  Jak wójt, burmistrz, prezydent może udzielać ulg w spłacie podatków przedsiębiorcom
  Leonard Etel
  Omówione zostaną zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty podatków lokalnych przez wójta, burmistrza, prezydenta. Problematyka ta jest szczególnie ważna w dobie pandemii, ze względu na wyjątkowo trudną sytuację przedsiębiorców, którzy nie są w stanie regulować zobowiązań podatkowych.
 • 12:15 - 12:45
  Program SBC jako instrument polityki mieszkaniowej Gminy
  Dariusz Stachera
  Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC) polega na udzielaniu przez BGK długoterminowych, preferencyjnych kredytów inwestorom sektora mieszkalnictwa dostępnego cenowo, takim jak społeczne inicjatywy mieszkaniowe/towarzystwa budownictwa społecznego, spółki komunalne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w tym współpracującym z gminami. Finansowanie udzielane w programie nie obciąża wskaźników długu JST. Dzięki tanim kredytom powstają przede wszystkim mieszkania na wynajem o limitowanej stawce czynszu, przeznaczone dla osób o umiarkowanych dochodach, co dla samorządów stanowi atrakcyjny instrument realizacji polityki mieszkaniowej, w uzupełnieniu do lokali komunalnych. Po nowelizacji ustawy możliwe jest finansowanie także mieszkań z opcją docelowej własności.
 • Sesje równoległe
 • 12:45 - 13:20
  Raport Regionalnych Izb Obrachunkowych na temat stanu finansów samorządu
  Luiza Budner-Iwanicka
  W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione dane dotyczące wydatków poniesionych przez jst w związku z pandemią w 2020 roku z środków własnych i środków Państwa oraz dane wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za 2020 rok
 • 12:45 - 13:20
  Kontrasygnata, kontrola wstępna, kontrola zarządcza – podobieństwa i różnice w kontekście ustawowych obowiązków skarbnika i głównego księgowego.
  Zarządzanie ryzykiem w obszarze finansów jednostki samorządu terytorialnego przy wsparciu narzędzi IT
  Dariusz Melerowicz, Marcin Stępień
  Ustawa o finansach publicznych oraz ustawy ustrojowe określają podstawowe obowiązki, które powinien wykonywać skarbnik/główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych. Zgodnie z tymi przepisami osoby sprawujące te funkcje realizują kontrolę zarządczą, a w ramach niej kontrolę wstępną i dokonują kontrasygnaty. Dość często pojęcia te błędnie są używane zamienne. W trakcie spotkania zostaną wyjaśnione ich podstawy prawne oraz wskazana właściwa interpretacja tych czynności.
 • 12:45 - 13:20
  Temat na dwa głosy: Finansowanie inwestycji samorządowych
  Agnieszka Drożdżal, Janusz Zagórski
  Inwestycje, to te zadania, które zwykle lubimy najbardziej w budżetach JST. Pokazują rozwój, odpowiadają na potrzeby mieszkańców, dają radość korzystania z ich rezultatów. Z drugiej strony ich przygotowanie, finansowanie, a później realizacja, również przy pomocy środków finansowych z różnych źródeł, są często przyczyną wątpliwości, problemów, a nawet nieporozumień między komórkami merytorycznymi i finansowymi. Czasami stanowią również spore obciążenie dla późniejszej realizacji budżetu, jeśli niewłaściwie uwzględnione zostało ich oddziaływanie na wydatki bieżące. I o tym będziemy rozmawiać – no co zwrócić uwagę, co stanowi sedno przygotowań do zadań inwestycyjnych, aby przebiegały one łatwo i przyjemnie, a rozliczane były bezproblemowo.
 • Sesje równoległe
 • 13:20 - 14:05
  MDR. Informacje o schematach podatkowych w JST
  Teresa Krawczyk
  W trakcie prelekcji zostaną omówione zasady dotyczące identyfikowania zdarzeń traktowanych w JST jako schematy podatkowe MDR a szczególnie obowiązki raportowania i zastosowanie schematów, zgłaszanie nowych i już wykorzystywanych schematów podatkowych MDR do Szefa KAS przez JST. Pojawią się odpowiedzi na pytania: kto jest zobowiązany do składania informacji, w jakim zakresie i jak wygląda odpowiedzialność za zaniechanie obowiązków?
 • 13:20 - 14:50
  Zmiana art. 242 uofp od 2022 roku. Jak zoptymalizować nadwyżkę operacyjną w perspektywie krótko- i długoterminowej?
  Mariusz Gołaszewski, Elżbieta Rybka-Markiewicz, Kacper Siwek
  Od 2022 roku zasada równoważenia budżetu operacyjnego wyrażona w art. 242 uofp zmienia się. Nie będzie już można ujmować w jej wyliczaniu wolnych środków. Niezależnie od tego utrudnienia wiele samorządów zmaga się z pogorszeniem nadwyżki operacyjnej ze względu na wzrost kosztów oświaty, spadki lub wyhamowanie wzrostu dochodów czy inne skutki pandemii. W czasie zostanie wskazanych kilka sposobów, które można w samorządzie wdrożyć w kilka miesięcy w celu podwyższenia nadwyżki operacyjnej, a także działania, które samorząd może przedsięwziąć żeby ochronić ją w długiej perspektywie.
 • 13:20 - 13:50
  Czy budżety samorządów są gotowe do absorpcji nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021 – 2027?
  Dariusz Giza
 • 14.00 – 15.00 – Networking, spotkania w Strefie Expo
Pobierz PDF z agendą